/VOSTOCHNO-EVROPEYSKAYA OVTCHARKA

Agabeyli Zaur ()


/Baby class
1 O: ,  M:  , . .., . .. / CW
2 O: ,  M:  , . ., . .- 2 /
/Puppy class
3 O: ,  M:  , . .., . .. -
4 O: ,  M:  , . .., . .. -1 / CW
/Junior class
5 , O: ,  M:  , . .., . .. 1 , CW, , BOS
6 O: ,  M:  , . .., . ..-
7 , O: LOGERFOLD FRAM,  M:  , . ., . -
8 , O: ,  M:  , . .., . .. -
9 O: ,  M:  , . .., . . -
10 O: ,  M:  , . .., . .. 2 ,
11 , O: ,  M:  , . .., . .. 4
12 ,  O: ,  M:  , . .., . .. 3 ,
13 ,  O: ,  M:  , . ., . .. -
/Intermed class
14 FRED ALCHER IZ NOVOI IMPERI,  O: ALHABOR,  M:CHERESHNYA CHERRY IZ NOVOI IMPERI, . .., . .. 2 ,
15 ULF, O: FIELISS CHEDLER,  M:  ZARA, . , . ..-
16   O: ,  M: , . ..& .., . ..
17 II, O: ,  M:  , . .., . ..
18 , O: ,  M:  , . .., . .. 4
19   O: ,  M:  , . .., . .. 3 ,
20 - O: ,  M:  , . .., . .. -
21 , O: ,  M:  , . .., . .. 1   CW
/Open class
22 PILIGRIM, O: ,  M:  , . .., . ..
23 , O: - ,  M:  , . .,, . ..
24 ,  O: ,  M:  , . .., . ..
25 ,  O: ,  M:  , . .., . .. 1 , CW, ,
26 ,  O: ,  M:  , . .., . .. 3 ,
27 , O: ,  M:  , . .., . .. 2  ,
/Working class
28 RUS KARTEL HO VELIKIY VOIN,  O: PITER DE LUTVINS,  M:  RUS KARTEL GRAZIA V CHERNOM, . .., . .. ( )
29 ,  O: ,  M:  , . ., . .. 1 CW ( )
/Winners class
30 OLVAL DENIS ORDANO: KURT KLAY HADDING,  M:  OLVAL DENIS RIVIERA, . ., . .- 1 , CW
31 SEREBRYANY VOLK BRIGHT YUNGAR,  O: ,  M:  , . .., . .. 3 ,
32 VEO ROSS OZOR, O: ,  M:  , . , .
33 , O: ,  M:  , . .., . ..
34 , O: ,  M:  , . .., . ..
35 ,  O: VEO VIVAT FOX,  M:  , . .., . .. 2 ,
/Champion class
36 VERNYI DRUG SIRIUS GREY, O: ALY,  M:  SEVERNAYA ZASTAVA, . .., . .. 3 ,
37 , O: ,  M:  , . .., . .. -2 ,
38 ,  O: ,  M:  , . .., . .. 4
39 , O: ,  M:  , . .., . .. -1 , CW
40 ,  O: ,  M:  , . .., . .. -
/Clab Champion class
41 ,  O: ,  M:  , . .., . ../ - 1 , CW


/Baby class
42 , O: LOGERFOLDFRAM,  M:  , . - .., . - .. 2 /
43 ,  O: - ,  M:  , . .., . . 1 /
/Puppy class
44 ,  O: ,  M:  , . , . . 3 /
45 ,  O: ,  M:  , . .., . .. 2 /
46 ,  O: ,  M:  , . .., . .. -1 / CW
47 , O: ,  M:  , . .., . .. /
48 , O: ,  M:  , . .., . .. /
49 , O: ,  M:  , . ., . . /
/Junior class
50 ,  O: ,  M:  , . .., . . 1 , ,
51 O: ,  M:  , . .., . .. 4 ,
52 , O: ,  M:  , . .., . .. 2 ,
53 ,, O: ,  M:  , . .., . .. -
54 , O: ,  M:  , . .., . ..
55 , , O: ,  M:  , . .., . ..
56 , O: ,  M:  , . ., . .. 3 ,
57 ,  O: LOGERFOLD FRAM,  M:  , . ., . .
/Intermed class
58 MONSHER VIRSAL SKANDINAVIA,., O: ,  M:  , . .., . .. 2 ,
59 MONSHER VIRSAL SMELOST, O: ,  M:  , . .., . .. 3 ,
60 OLVAL DENIS ARMIA,  O: ,  M:  , . .., . .. -
61 , O: ,  M:  , . .., . .. 1 , CW,
62 , O: VEO VIVAT FOX,  M:  , . .., . .. -
63 ,  O: ,  M:  , . .., . .. 4 ,

/Open class
64 ELZA IZ NOVOI IMPERI,  O: ,  M:  , . .., . ..- 2 ,
65 , O: ,  M:  , . .., . .. 3 ,
66 ,, O: ,  M:  , . .., . .. 4
67 ,  O: ,  M:  , . ., . .. -
68 ,  O: ,  M:  ', . .., . ..  1 , CW,
/Working class
69 ,  O: ,  M:  , . .., . ..
/Winners class
70 ERIKA IZ NOVOI IMPERI, O: ,  M:  , . .., . . 2 ,
71 FIELISS OBORONA, O: PITER DE LUTVINS,  M: FIELISS PALLADA, . ., . .. 3 ,
72 OLVAL DENIS ODETTA, O: KURT KLAY HADDING,  M:  OLVAL DENIS RIVIERA, . ., . . 4
73 , O: LOGERFOLD FRAM,  M:  , . ., . . - 1 , CW,
/Champion class
74 FOKSI LADY,  O: ,  M:  , . .., . ..
75 NORMANDIA IZ NOVOI IMPERI,  O: ,  M:  , . .., . .. 1 , CW, , ,
76 ,  O: ,  M:  , . .., . .. / ()
77 - , O: ,  M:  - , . .., . .. 2 ,
/Clab Champion class
78 ,  O: ,  M:  , . .., . .  1 , CW,
/Veteran class
79 ,, O: ,  M:  , . , . 1 , CW,

/KENNEL COMPETITION
1.
: .. 2
2.
: .. 1

/COUPLE COMPETITION

1.
  .: . .. 1